Doğalgaz Dergisi 228. Sayı (Eylül-Ekim 2021)

dogalgaz.com.tr 26 Doğalgaz / Eylül-Ekim 2021 GÖRÜŞ ENERJIDE AR-GE’NIN ÖNEMI AHMET YETİK İzmir Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü E nerji ve Ar-Ge yaşadığımız çağda değerini sürekli artıran iki önemli başlıktır. “Enerji” kavramını ele aldığımızda karşımıza çok sayıda değerlendirmenin çıktığını görüyoruz. Yaptığı- mız her şey için enerjiye ihtiyaç duyarız. Her üretim faaliyeti, belirli bir enerjinin harcanmasını gerektirir. Günümüzde değişik kaynak ve yöntemlerle elde edilen enerji, çeşitli şekillerde sınıflandırılırken değerinin küresel ölçekte sürekli arttığını görüyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde enerji kaynakları konusunda yaşa- nanlar, ülkeler için enerjinin ne kadar kritik bir eşik olduğunu gözler önüne sermektedir. Takdir edileceği üzere ülkelerin gelişmişliği ile enerji arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Küresel ekonomik yapı içerisinde rekabet halinde olan ülkeler, enerji ihtiyaçlarını en verimli ve en düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan enerji konusunda ülkemizin olduğu kadar, bizlerin de üzerine düşen önemli görevler bulunmaktadır. Tüm bu geliş- meler gösteriyor ki enerjimizi; artırmalıyız, korumalıyız ve doğru kullanmalıyız. Bu noktada da Ar-Ge’nin önemi ortaya çıkmaktadır. Kısa tanımlamasından da anlaşılacağı üzere Ar-Ge, “Araştırma ve Geliştirme” anlamını taşımaktadır. Bir başka yaklaşımla “Yenilikçi ve Özgün” fikirler öne sürebilme ya da “Yapılan Yaratıcı Çalışmalar”, başka bir yaklaşımla; bilimsel, deneysel, özgün, teknik çalışmalardır. Yukarıdaki tanımlamaları daha da çeşitlendirebiliriz ancak bütün tanımlamalar tek bir yöne işaret etmektedir. Rekabet! Kamusal alanda veya özel sektör içerisinde daha da önemlisi uluslararası düzeyde, sadece enerji değil tüm alanlarda bizleri öne çıkaracak duygu rekabettir. Rekabette öne geçebilmenin yolu da Ar-Ge’dir. Araştırma ve geliştirme hem bir şirket hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca unsurudur. Ar-Ge çalışmalarını sistemli bir şekilde ele alan ve birikimlerini bu yönde çözümlere odaklayan ülkeler daha hızlı gelişmektedir. Aynı şekilde Ar-Ge faaliyetlerini bir kültür haline getirerek bu tür çalışmaları sürekli destekleyen toplumların yaşam kaliteleri yükselen bir eğride artmaktadır. Analitik ve matematiksel düşünme yönü kuvvetli insan gücünü bulma, çekme ve bunları tutma yolları da ayrıca üzerinde politikalar üretilmesi gereken önemli konu başlıklarından birisi olma- lıdır. Bu nedenle “Enerjide Ar-Ge” oldukça önemsenmesi gereken bir konu başlığıdır. Bu alanlarda yapılan tüm planlama ve çalışmalar kısa ve orta vadede bizleri, içinde bulunduğumuz yapıları ve en önemlisi ülkemizi ileriye taşıyacak paha biçilemez yatırımlar olacaktır. Bu bakımdan doğal gaz dağıtım şirketlerinin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra üniversiteler ve araştırmacılarla bir araya gelerek çeşitli alanlarda üretecekleri Ar-Ge projelerini önemli buluyorum. Bu doğrultuda tüm piyasa aktörlerine yani bizlere önemli sorumluklar düşmektedir. Sektörün içinde olan bizlerin tespit etti- ğimiz sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili ileriye dönük kalıcı, bilimsel temellere dayalı, sürdürülebilir politikalar üretmesi, buna dönük finansal imkânların oluşturulması ve en önemlisi iş gücünün yapılandırılması ve ortaya çıkarılan insan gücünün korunması son derece önemlidir. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu, değerinin ve öneminin sürekli arttığı bu dönemde enerji alanında gerek devlet gerekse biz özel sektör temsilcilerinin ortaya koyacağı yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikalar ve araştırmalar çok daha değerli olacaktır. Ar-Ge çalışmalarında ortaya çıkarılacak bir projenin belki de enerji üretebilmek, enerjiyi pazara daha doğru bir şekilde ulaş- tırmak, enerjiyi kontrol altında tutmak, enerjiyi doğru ve verimli kullanmak adına ülkemize önemli bir kazanım sağlayacaktır. Bu alanda yapılacak çalışmalar; enerji alanındaki teknik bilgimizi, tek- nolojimizi ve yeniliklerimizi geliştirmemize kısa, orta ve uzun vadede önemli katkılar getirecektir. Bu noktada, İzmir Doğal Gaz’da Ar-Ge konusunda ne tür çalışmalar yapıldığından kısaca bahsetmek gere- kirse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında, 2017 yılında tüm çalışanların önerilerini toplamak, değerlendirmek ve desteklemek üzere farklı birimlerin temsilcilerinin yer aldığı bir Ar-Ge komisyonu oluşturuldu. Ardından şirket genelinde Ar-Ge projelerine verilen önemi ve süreci anlatan eğitimler düzenlenerek, öneriler topladı. Bu süreçte ortaya çıkan onlarca fikir ve öneri bir yıl içerinde 4 ayrı oturumda tek tek değerlendirildi. Komisyon değerlendirmeleri sonucunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulmak üzere 25 adet proje oluşturuldu. Bu projelerden bu güne kadar 11 âdeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edildi. Tüm bu çalışmalar kapsamında şirket içi üretimi desteklemek üzere fikir sunumu, proje sunumu ve proje katkı başlıkları altında 3 kategori belirlenerek ödül törenleri düzenlendi. 2021 yılında da şirketimiz, Ar-Ge çalışmalarında fikir üretimi, proje geliştirilmesi ve insan gücüne değer katma anlamındaki politikalarına sistemli bir şekilde devam etmektedir. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=