E-Dergi Oku 

ŞEHİRLEŞME VE BİNALARDAKİ ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ IŞIĞINDA ISI PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ

ŞEHİRLEŞME VE BİNALARDAKİ ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ IŞIĞINDA ISI PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ

2 Ocak 2017 | ÜRÜN
199. Sayı (Doğalgaz)
1.487 kez okundu

Şehirlerin yeniden tasarlanmasının insanlığın Ekolojik Ayak İzi (EAİ) üzerinde yüzde 70’e varan bir olumlu etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. EAİ, bizim kaynak tüketimimiz ve atık üretimi ile doğanın yeni kaynak üretme ve atıklarımızı tutma kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. 2005’te, insanlığın ekolojik borcu yüzde 30 civarındaydı, yani elimizde dünyadaki toprak elementlerinin 1,3 katı varmış gibi kaynak tüketiyor ve atık üretiyorduk. Bu tüketimde şehirlerin payı çok büyük, örneğin, hem Londra’nın hem de Vancouver’ın EAİ’leri 3,05 gezegene eşit. Bu rakamlar, sürdürülebilirliğe geçişin başarılı mı başarısız mı olacağını şehirlerin belirleyeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şehir paydaşlarının bugün doğru yatırım kararları almaları ve doğru uygulamaları yapmaları işte bu nedenle hayati önem taşıyor. Şehirler yatırım çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgücüne, modern IT ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime ve su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyar.

Metropolitan bölgeler, hava kirliliği, atık su yönetimi ve yeşil alanların bozulması gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya. Sürdürülebilir şehirsel gelişim; alternatif enerji kaynaklarının ve enerjiyi daha verimli kullanan binaların ve ulaşım araçlarının daha fazla kullanılmasını, trafik sıkışıklığını ve CO2 emisyonlarını azaltacak önlemleri, suyun ve atıkların geri dönüşümünü, kirliliğin filtre edilmesini ve karbondioksidin tutulması için bitki örtüsünün kullanılmasını teşvik ediyor. Üstüne üstlük, herşey çok da zor olmayabilir. Londra örneğinde, önemli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan toplam yatırımın şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1’inden daha düşük olduğu ortaya kondu. Münih üzerinde yürütülen bir araştırma da, benzer niteliklere sahip bir şehrin, şehir sakinlerinin yaşam kalitesi düşürülmeksizin, yüzyıl ortalarına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 90 azaltabileceğini gösterdi. Bu çalışmalar, emisyon azaltma potansiyelleri ile yatırımlar ve yatırımın getirisi arasında ki bağlantıyı da gösteriyor. Bu bağlantının bilincinde olunması, şehrin geleceğine ilişkin kararları alan kişilerin yatırımları önceliklendirmesine ve maliyetleri optimize etmelerine yardımcı olacaktır. [1]

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE BİNALARIN ÖNEMİ

Bilindiği üzere dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ı binalara aittir. Binalar ayrıca, yeryüzündeki su harcamalarının % 17’sinden, kesilen ağaçların % 25’inden, elektrik tüketiminin % 72’sinden, küresel sera gazı emisyonlarının ise % 15,3’ünden doğrudan sorumludur. Günümüzün bina sahipleri küresel olarak enerji tüketiminin azaltılması ve bu tüketimin çevreye etkisinin minimize edilmesi sorumluluğunu taşımaktadır. Bir binadaki en büyük enerji tüketicileri, toplam enerji maliyetlerinin % 40 ile % 60’ına denk gelen teknik donanımlar ve aydınlatma elemanlarıdır. Oysa durum böyle olmak zorunda değildir.

Yenilenmiş bir bina; ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ekipmanının performansını optimize ederek, enerji tüketimini % 40 oranında azaltabilir. Dahası, bu önlemler için gereken yatırım, enerji tasarruflarıyla ve işletme maliyetlerindeki tasarruflarla geri kazanılabilir.


Enerji Verimliliği projeleri, en yüksek düzeyde konfor sunarken, binaların enerji maliyetlerinin azaltılması konusunda da kapsamlı çözümler ve yenilikçi teknolojiler sağlamalıdır. Çevreye duyarlı özellikleriyle bu çözümler, binaların güvenilirliğini ve işletme performanslarını da artırmalıdır. Müşterileriyle birlikte, binaların yaşam döngüleri boyunca gerekecek enerji satın alma, enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularında maliyetten tasarruf sağlayan çözümler geliştiren şirketler fark yaratmaktadır.

TÜRKİYE’DE ENERJİ VERİMLİĞİ

Türkiye Enerji verimliği potansiyeli olarak çok yüksek bir seviyede yerini koruyor. Hem devlet politikaları ile hem de vatandaşı bilinçlendirme kampanyaları ile enerjide yüksek oranda dışa bağımlı olan ülkemizde tasarruf etmek ve dış ticaret açığını azaltmak mümkün. Geçmiş yıllarda enerji verimliğini sağlamak için olumlu adımlar atılmış ve hem sanayi de hem de binalarda enerji verimliliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili 3 kanun öne çıkmaktadır.

1. Enerji Verimliliği Kanunu; (Kanun Numarası : 5627 , Kabul Tarihi: 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510; Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46) Amacı: Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Kanun ile amaçlanan Sanayide, binalarda, enerjide ve ulaşımda, Türkiye pratiklerinin uygulanabilir tedbirler ile tüketilen birim enerjiyi 2020’ye kadar %15 düşürmektir. Enerji verimliliği yasasının binalarda uygulanması ile ilgili; Enerji Performans Yönetmeliği, Kontrol Cihazları ve Pay ölçerler, Enerji Kimlik Belgesi ve Enerj Yönetimi ile ilgili maddeler yer almaktadır. 2. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği; (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete).

Enerji Kimlik Belgesi; enerji performansı açısından mimari proje tasarımı; ısı yalıtımı esasları, asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık; ısıtma ve soğutma sistemleri, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım ve uygulama esasları; sıhhi sıcak su sistemleri; otomatik kontrol; YEK kullanımı ve kojenerasyon sistemleri gibi uygulamalar yer almaktadır. “Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanınınn 2.000 m² ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır”

3. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkinYönetmelik; (Bayındırlık ve İskanBakanlığ, 14/04/2008tarihli ve 26847 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete) Tüketim ölçüm ekipmanları, ısıtma ve sıhhi sıcak su gider paylaşımı hesaplaması, ölçüm şirketlerinin ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri yetkilendirilmesi uygulamaları yer almaktadır. Bu konunun içerisinde binalarda uygulanması gereken maddeler özetle aşağıdaki gibi sıralanmıştır. “Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkeziveya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.“ “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekareve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir” “EN 215’e göre termostatik vanalar zorunlu kullanılmayan bölümlerde min. 15 derecedir.“

“Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazdır”

“Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazdır”


Daire sakinleri, evde olmadıkları veya ihtiyaç duymadıkları zaman termostatik vanalarını düşük sıcaklığa ayarlayarak boşuna ısı tüketmez. Radyatörlerdeki termostatik vanalar oda sıcaklığını takip eder ve daire sakinlerinin ayarladığı sıcaklığa yaklaştığında otomatik olarak kısılır, hatta ayar sıcaklığına geldiğinde kapatır ve evin içi gereksiz yere ısıtılmamış olur. Isı pay ölçer ne kadar ısı tüketildiğini ölçer ve daire sakini kullanmadığı ısının parasını ödemez.

Böylece % 25’e varan tasarruf sağlar. Evlerde gereksiz ısıtma enerjisi harcanmadığı için radyatör suyu kazana daha yüksek sıcaklıkla döner. Kazan otomasyonu sistemde ısı talebi olmadığını anlayarak kazanı kısar. Kazana giren yakıt miktarı düştüğü için tüm apartman toplam yakıt harcamasında da tasarruf elde eder.

 

SONUÇ

 

Enerji tüketiminde en büyük payı binaların aldığı düşünüldüğünde, artan nüfus ve şehirleşme ile binaların artışı kuşkusuz önümüzdeki yılların da en büyük sorunlarından biri olacaktır. Enerji tüketiminde mevcut tüketimi azaltmak ve gelecek yılları koruma altına alabilmek için binalarda, bina otomasyonu, merkezi sistem uygulamaları, ısı pay ölçüm sistemleri gibi uygulamaları gerçekleştirmek ve kontrolünü yapmak hem devletin hem de vatandaşların gelecek nesillere mirasıdır. Isı paylaşım sistemleri ile mevcut binalarda %25’e kadar enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Şehirlerin içerisinde binaların önemi ve Türkiye’deki megagentler gerçeği düşünülürse devletin ve vatandaşların enerji verimliği ile ilgili yönetmelikleri uygulamaları ve kontrol etmeleri, hem yaşadığımız şehirlerin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak hem de sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır.

 

KAYNAKLAR

 

1. Sürdürülebilir Şehirler, www.siemens.com.tr/sehirler

2. Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlık, www.siemens.com.tr/

cevreportfoyu

3. Building automation – impact on energy efficiency (Application

per EN 15232 eu.bac product certification)

4. Uzun, F., C., 2010, “EN 15232 Avrupa Standardı – “Binaların

Enerji Performansı – Bina Otomasyonu, Kontrol ve Bina Yönetiminin

Etkisi”

5. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği: http://www.mevzuat.

gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13594&sourceXml-

Search=&MevzuatIliski=0

6. Enerji Verimliliği Kanunu: http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/

5627/5627_Sayili_Enerji_Verimliligi_Kanunu.pdf

7. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su sistemlerine ısınma ve sıhhi sıcak

su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik. http://


 


İlginizi çekebilir...

E.C.A.'dan Dokunmatik Ekranlı Yeni Nesil Kombi; Confeo Premix

E.C.A.'nın yeni kombisi Confeo Premix, full dokunmatik cam ekranı ve cam ön panelli inovatif tasarımıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu....
28 Mayıs 2020

Mimsan'ın Kat Kaloriferli Kazan Teknolojileri %30 Tasarruf Sağlıyor

MYKM serisi kazanlar, dış hava sıcaklık sensörüyle de kalorifer suyu sıcaklığını, dış hava sıcaklık şartlarına uygun olarak ayarlayarak yakıt tüketimi...
21 Mayıs 2020

E.C.A. Panel Radyatörlerde Hijyen Devri

E.C.A., geleneksel formdaki panel radyatörleri fonksiyonel çözümlerle modernize ediyor....
7 Nisan 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.